Fisketrappan

Fisktrappan i Dammån har sitt ursprung i att vattendomstolen ville klargöra vilken skada ett kraftverk som skulle anläggas i Dammån skulle ha på vattendraget, detta var för att kunna bestämma det skadestånd som skulle betalas ut till de påverkade. Detta kunde endast göras om man hade vetskapen om öringens vandringmönster, storlek, könsfördelning och liknande. Så på grund av detta behov byggdes en fiskspärr i Dammån vid slutet på ån, Ytterocke, och en fisktrappa en bit upp i ån vid orten Åhn. Fisktrappan var i drift innan kraftverket byggdes och därmed blev det inget avbrott i öringens vandrande upp i Dammån.

Kontrollen av öringen som vandrade upp till fisktrappan påbörjades 1950, då vittjades trappan tre gånger dagligen, fisken märktes upp, vägdes och könsbestämdes innan den återfördes till Dammån. Vid fiskspärren i Ytterocke så markerades öringen på som passerade spärren på samma sätt som de märktes vid fisktrappan. Märkningen av öringen pågick under 50-talet och syftet var att i efterhand vid kontroll i fisktrappan eller uppfiskad och rapporterad öring kunna bestämma öringens vandringsmönster, tillväxt, ålder mm.

Mellan 1965 och 1967 utökandes mängden fiskspärrar till sex stycken, fisktrappan är inräknad i dessa spärrar. Dessa fiskspärrar gjorde kartläggningen av öringens vandring mer grundlig. I undersökningen kontrollerades inte bara den vandrade öringen utan en hel del andra data samlades även in för att kunna ge ett utlåtande om mängden skadestånd som skulle betalas ut. Exempel på denna data var bland annat mängden öringsungar (smolt) som vandrade ur ån, storleken på gäddpopulationen i ån samt inventerades de lekbottnar som fanns tillgängliga för öringen. Då märkningen av öringen avslutades var den mesta vandringen från Storsjön till Dammån kartlagd, all data samlades av sötvattenslaboratoriet som även idag är insamlingscentralen för liknande statistik. För uppgifter om fisktrappan, se  fisktrappans webbplats.

Sötvattenslaboratoriet hade ansvaret för fisktrappan då den byggdes fram till 1982 då den överlämnades till Jämtkraft och 1988 överläts driften av fisktrappan till Dammåns FVO. Dammåns FVO driver fisktrappan idag och vittjar den två gånger per dag kl 08.00 samt kl 16.00 med start den 10 juni.

Källa: Dammån – ett populärt storöringsvatten, Richard Öhman, 1983.